top of page

העמותה ומוסדותיה

איקומוס ישראל, ובשמה המלא "איקומוס-ישראל - המועצה הישראלית של איקומוס", היא עמותה רשומה (ח.פ. 580141653) שנוסדה בשנת 1989. כל בעלי התפקידים בעמותה הם חברי העמותה המבצעים את תפקידם בהתנדבות, למעט מזכירת העמותה המחזיקה במשרה בהיקף של 50%. העמותה מנוהלת בהתאם לחוק העמותות ולהנחיות ניהול תקין של רשם העמותות ברשות התאגידים של משרד המשפטים, ומחזיקה ב"אישור ניהול תקין" לשנת 2020. מסמכים כללים, אישורים ודיווחים שנתיים ניתנים לעיון חופשי דרך אתר גיידסטאר של משרד המשפטים.

מטרות ופעולות העמותה

 ​1. לעסוק בקידום נושאי השימור, ההגנה, השיקום והטיפוח של מונומנטים, מכלולי מבנים ואתרים (להלן:  "אתרים") בישראל ומחוצה לה הן במישור הלאומי והן במישור הבינלאומי, עפ"י עקרונות והנחיית איקומוס הבינלאומי שהוא גוף במסגרת האו"ם העוסק בנושאי שימור ושיקום.

2. לעסוק במחקר, פרסום, לימוד וייעוץ בנושאים של שימור, הגנה ושיקום אתרים.

3. להחליף מידע, לקיים כנסים ודיונים בנושאים הנוגעים לשימור, שיקים וטיפוח של אתרים.

4. לפעיל באופן כללי בנושאים של שימור, הגנה ושיקום אתרים ובכלל זה לעודד אימוץ ויישום בישראל של אמנות בינלאומיות בתחום, לטפל, לייעץ, לנטר ולעקוב אחר שימורם של אתרים הכלולים, או המועמדים להיכלל, ברשימת מורשת השימור העולמית.

5. לפעול, ליזום ולפתח כלים, אביזרים, עזרים ושיטות לשימור, שיקום והגנה על האתרים.

6. לתכנן, ליזום, לסייע ולייעץ, בנושאי שיקום, שימור והגנה של אתרים ובנושאים בהם מטפל איקומוס הבינלאומי, לרשויות מקומיות, גופים ציבוריים, מוסדות תכנון וכן כל גוף או יחיד המעוניין בשירותי העמותה.

7. לקיים קשרים בינלאומיים בנישאים הקשורים למטרות העמותה, וככל שניתן ליישם ולהוציא לפועל החלטות האסיפה הכללית.

8. לפרסם פרסומים ומחקרים שבתחום מטרות העמותה.

9. לספק כלים לקידום ולהכשרה בתחום השימור, השיקום וההגנה של אתרים.

10.ליזום ולהשפיע בנושאי שימור, שיקום והגנה על אתרים המצויים בישראל ומחוצה לה.

11. לעסוק בתיעוד ובספרות מקצועית בנושאים הנוגעים למטרות העמותה.

12. לפעול כגורם מסיע הן מבחינה מעשית והן מבחינה עיונית לגופים השונים העוסקים בשימור, שיקום והגנה על אתרים.

13. לערוך מגביות, לקבל תרומות, הלוואות, הקצבות או מענקים מכל גורם בישראל ומחוצה לה, הכל לשם מימוש מטרות ופעולות העמותה.

14. להתקשר בהסכמים עם מוסדות ציבוריים, גופים פרטיים, מוסדות ממשלתיים, רשויות מקומיות, תאגידים ויחידים ולהוציא לפועל הסכמים שכאלה, לקבל כל מיני זכויות ולהתחייב בחיובים עפ״י אותם הסכמים, הכל כפוף למטרות העמותה ולשם קידומן של מטרות אלה.

15. לקיים, ליזום ולהשתתף בסמינריונים, כנסים, ימי עיון, הרצאות וכיו״ב אירועים הנערכים בארץ ומחוצה לה, להקים ועדות וקבוצות עבודה כדי שיפעלו למען מטרות העמותה.

16. להעסיק עובדים בשכר או שלא בשכר לשם השגת מטרות העמותה.

17. לעשות כל פעולה העשויה לתרום ולהועיל להשגת מטרות העמותה ובתנאי מפורש כי פעולה זו לא תהיה למטרות מסחריות ולשם רווח כלשהו.

bottom of page