top of page
שימור מבנה הנדסי

הוועדה המדעית להכשרה מקצועית
Scientific Committee for International Training 
CIF

יו"ר הוועדה

אמנון בר-אור

על הוועדה:

מטרתה של ועדת ההדרכה הבינלאומית של ICOMOS היא קידום שיתופי פעולה בינלאומיים בתחום ההדרכה והחינוך להגנה, שימור והחייאת אנדרטאות ואתרים, והמורשת הבנויה בכלל. כל זאת על מנת לקדם את המעמד הגדול יותר בהכרה במורשת, טכנולוגיה, ניהול וייעוץ בפיתוח תוכניות ICOMOS בתחום זה.

הוועדה תשיג את יעדיה על ידי פורום החלפת ניסיון, רעיונות, ידע ותוצאות של מחקרים שונים בין לומדים לחוקרים, על ידי:

- תמיכה באיסוף והפצת מידע על תוכניות הכשרה קיימות.

- עידוד לימודים והתפתחות נוספים בהכשרה ובחינוך בנושאים הקשורים לשימור מורשת.

- פיתוח שיתופי פעולה מדעיים על ידי יצירת קשרים עם בתי ספר, מרכזים, ועדות וארגונים בינלאומיים העוסקים בהכשרה וחינוך לשימור.

 

bottom of page