top of page
שימור מבנה הנדסי

הוועדה המדעית לגנים היסטוריים ונופי תרבות
Scientific Committee for Cultural Landscapes
ISCC 

יו"ר הוועדה: עדה סגרה

על הוועדה:

הדיכוטומיה המסורתית בין שמירת טבע למורשת תרבותית הולכת ומתבטלת. נופים מובנים כמערכות מורכבות במערכות יחסים תרבותיות בהקשר אקולוגי, תוך הכרה בהשפעה ההדדית של הטבע והתרבות.

 נופי תרבות כוללים אלמנטים רבים ושונים, מוחשיים וגם בלתי מוחשיים, ביטויים של תרבות פופולרית, מסורות, ערכים ומנהגים, המהווים עדות לאופן שבו חברה הקשורה לסביבה בה הוכנסה ובסופו של דבר עדים לאינטראקציות אנושיות עם הטבע.

סיכום פעילות 2021

bottom of page