top of page
חזון

החזון

המועצה הישראלית של איקומוס מונה כיום עשרות חברים, פרטיים כמוסדיים, מאנשי המקצוע המובילים בתחום השימור בארץ.

עבודתה של העמותה מתבצעת באמצעות ‘ראשי תחומים‘ המקבילים לראשי הועדות המדעיות בחו”ל ואחראים להוביל קשת של פעילויות, ימי דיון, סיורים וניירות עמדה בתחום אחריותם, לצד ייצוג איקומוס ישראל בוועדות המדעיות הבינלאומיות בחו”ל. זהו הכלי המרכזי לעבודת הארגון ולהעברת מידע מקצועי בין מומחים מובילים בעולם בתחום השימור.

בנוסף, איקומוס ישראל עורכת פעילויות, כנסים, הרצאות וסיורים באופן קבוע. במאמץ לקדם ולהעמיק את השיח המקצועי עורכות הוועדות המדעיות מפגשים הכוללים הרצאות ודיונים בנושאים מקצועיים תוך שימת דגש על אופן היישום בארץ. איקומוס לוקחת חלק בכנסים המשותפים לגופים העוסקים בשימור, הוועד הישראלי לאונסקורשות העתיקותרשות הטבע והגנים הלאומיים והמועצה לשימור אתרים. בניסיון להרחיב את קהל המתעניינים בנושא השימור בארץ, פותחת ומזמינה איקומוס לחלק גדול מפעילויותיה גם את הקהל הרחב.

 

איקומוס ישראל היא הגוף הרשמי אשר נבחר על ידי הועד הישראלי למען אונסק”ו במשרד החינוך והתרבות לניטור האתרים בישראל שהוכרזו כאתרי מורשת עולמית ולבחינת אתרים מועמדים להכרזה.

בשנים האחרונות נטלה איקומוס ישראל חלק מרכזי בתהליך הכרזתם של העיר הלבנה בתל אביב והגנים הבהאיים בחיפה ובעכו כאתרי מורשת עולמית, ליוותה את תהליך ההכרזה של אתר תל דן וערכה ניטור באתר מצדה.

bottom of page