top of page

קול קורא לעידוד שיתופי פעולה בינלאומיים

2024

הוועד המנהל של איקומוס ישראל מבקש לעודד שיתופי פעולה בינלאומיים בקרב חברי איקומוס ישראל והשתתפותם בפעילויות בינ"ל בזיקה לאיקומוס ומטרותיה. הוועד המנהל רואה חשיבות רבה  בהפצה של ידע מקצועי בינלאומי בישראל והפצת ידע מישראל בזירה המקצועית הבינלאומית באמצעות הפעילויות הבאות:

  • הזמנה ואירוח של מומחים בינלאומיים בסמינרים, סדנאות, קבוצות חשיבה וכנסים של איקומוס ישראל.

  • השתתפות חברי איקומוס ישראל במפגשים בינלאומיים של איקומוס בחו"ל וועדות מקצועיות /אסיפה השנתית הכללית   של איקומוס / מפגשי איקומוס אירופה.

  • השתתפות חברי איקומוס ישראל בקבוצות עבודה (Work Groups) בינלאומיים של / בזיקה לאיקומוס.

  • השתתפות חברי איקומוס ישראל בכנסים מקצועיים, מדעיים או אקדמיים בזיקה לאיקומוס ומטרותיה.

הגשת בקשה לתמיכה:

זכות להגשת בקשה לתמיכה עומדת לכל חבר וחברה באיקומוס. 

ניתן להגיש בקשה על גבי טופס זה.

יש לצרף לבקשת התמיכה את המסמכים הבאים:

א. כל מסמך רלוונטי המעיד על הפעילות עבורה מבוקשת התמיכה (הזמנה לכנס, תוכניית הכנס, תקציר הרצאה וכיו"ב).

ב. מכתב המתאר את אופי ונושא המעורבות של מבקש התמיכה בפעילות, לרבות התחייבות מקבל.ת התמיכה להרצות בפני חברי וחברות איקומוס ישראל אודות האירוע בו השתתף/ להעביר את ההרצאה שבגינה התקבלה התמיכה בפני חברות וחברי איקומוס ישראל.

כל חברה וחבר יכולים לפנות לקבלת תמיכה פעם אחת בשנה בלבד.

מנגנון אישור התמיכות:

הוועד המנהל יקצה 10,000 יורו בשנה לעידוד שיתופי פעולה בינלאומיים לעיל.

מדי חצי שנה ידון הוועד המנהל בבקשות שהצטברו במהלך חצי השנה שקדמה לישיבתו (מועד הדיון הבא: יולי 2024).

תקופת אכשרה: ניתן לבקש תמיכה במלאת ששה חדשים להסדרת התשלום הראשונה. ניתן לבקש תמיכה רטרואקטיבית.

חברות וחברים בעלי ותק של חברות מעל חצי שנה: ניתן להגיש בקשות למימון השתתפות בפעילויות בינלאומיות שהתקיימו עד שלושה חודשים קודם להגשת הבקשה, או שעתידות להתקיים עד תשעה חודשים ממועד הגשת הבקשה. 

תשלום התמיכה: יתבצע אל מול הגשת בקשת החזר הוצאות וצירוף קבלות רלוונטיות בטופס הזה ומילוי טופס סיכום פעילות - כאן, ולאחר קביעת מועד להרצאה לחברות וחברי איקומוס. במקרים חריגים, ישקלו מקדמות לתמיכה באופן פרטני.

איקומוס ישראל שומרת לה את הזכות להפסיק את התמיכה בכל עת ומכל סיבה שהיא.

גובה התמיכות לשנה: 

אירוח מומחה מחו"ל:  עד שתי תמיכות, כל אחת מהן עד 2,000 יורו.

השתתפות כמרצה בכנס של איקומוס ו/או השתתפות במפגש שנתי של וועדה מקצועי: עד ארבע תמיכות, כל אחת מהן עד 1200 יורו.

השתתפות בכנס, סדנה, קורס של או בזיקה מובהקת לאיקומוס: עד שלוש תמיכות, כל אחת מהן עד 400 יורו.

 

מדרג תמיכות:

במקרה בו יעברו סך הסכומים המבוקשים עבור תמיכה בשיתופי פעולה בינלאומיים את תקציב התמיכה השנתי, תינתן עדיפות לפי הסדר הבא: 

  1. להשתתפות של ראשי ועדות פעילות וחברי ועד מנהל.

  2. להשתתפות פעילה (כמרצה/ כנציג פעיל)  בפורומים/ כנסים/ קבוצות עבודה של איקומוס.

  3. להשתתפות חברי איקומוס צעירים (על מנת לעודד פעילות צעירים).

  4. להשתתפות של חברים פעילים.

לכל שאלה ניתן לפנות למזכירות איקומוס ישראל: 058-4349401

 

בברכת עבודה פורייה,

הוועד המנהל של איקומוס ישראל

bottom of page