top of page

הוועדה המדעית לביצורים ומורשת צבאית
Scientific Committee for Fortifications and Military Heritage ICOFORT

יו"ר הוועדה: שרי מרק

על הוועדה:

הוועדה המדעית הבינלאומית של ICOMOS לביצורים ומורשת צבאית הוקמה על ידי שרי מרק בשנת 2005 ומטרותיה:

- קידום מודעות למבנים, נופים ומונומנטים, כולל היסטוריים, ארכיטקטוניים, אמנותיים ומדעיים0 קידום שימור ותחזוקה של ביצורים צבאיים, מבנים ומקומות אחרים הקשורים למורשת צבאית.

- סיוע לארגון איקומוס הבינלאומי בתפקידו כיועץ לאונסק"ו.

- עריכת מחקרים מיוחדים ועידוד יישום ניסיון מקצועי ביחס לבעיות בשימור ביצורים היסטוריים ומורשת צבאית.

- יזמות אקטיבית ליצירת שיתופי פעולה בינלאומיים לזיהוי, הגנה ושימור ביצורים היסטוריים, מבנים צבאיים, נופים ואתרים צבאיים, אנדרטאות מורשת צבאיות אחרות.

פעילות הוועדה בשנת 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פעילות הוועדה בשנת 2021

רקע 

מהלך אינטנסיבי מתנהל לפחות שני עשורים בנושא פינוי וצמצום מחנות צבא מערים ומצמתים מרכזיות לטובת פיתוח אזרחי.

שכבת מחנות הצבא הישראלי היו ירושה בריטית נכבדה הפרוסה כיום עדיין על יותר ממאתיים מחנות צבא. נושא הדוקטורט של שרי מרק עסק בחקר הנוכחות הצבאית הבריטית משך 30 שנות המנדט, בעוד מחקרו של יאיר ורון עוסק בנכסי המורשת בשטחי המחנות המתפנים.

בנוסף, קיימת היום תנופת תכנון ושינוי ייעוד לרבים ממבני משטרות הטאגארט. יאיר ורון הוביל במשך כמה שנים פרויקטים של שימור ותכנון עכשווי אלטרנטיבי ומרענן על שכבה סדרתית ייחודית זו של המשטרות במסגרת בית הספר לארכיטקטורה, אוניברסיטת אריאל.

לאחרונה אושר ע"י איקומוס העולמי המסמך Guidelines on Fortifications and Military Heritage העוסק בביצורים ומורשת צבאית קשורה, תוצר פעילות הועדה המדעית הבינ"ל ICOFORT.

אלו היו הגירויים למיזם.

 

 

מטרה

העלאת קורפוס נתונים וידע שנושאו מורשת צבאית במרחב הארץ ישראלי

 

אופן הפעולה

במהלך השנה יזמנו תהליך חשיבה בנושא מיפוי אינוונטר שכבת הביצורים והביטחון, על מגוון ביטויים במרחב המקומי. הכוונה ליצור אינוונטר של טיפולוגיות מבנים, אתרים, ביצורים ותשתיות ביטחון על פי סרגל כרונולוגי. מסד נתונים שיוכל להיות פתוח לחברי איקומוס לבוא ולהשתתף במיזם זה ולתרום ככול שניתן, כל אחד מתחום עיסוקו הן בהיבט של נופי משאר מתחום הארכאולוגיה והן נופי משאר מתחום שימור העת החדשה.

הפרויקט נמצא עוד בשלבי מחשב ועיבוד. נשמח אם זה יהווה מעין 'קול קורא' להצטרפות חברים נוספים. דגש מתחום הארכאולוגיה, המועצה לשימור אתרים. כוונתנו בשנה הבאה להעלות על הכתב שלד שיהיה תשתית להפצה ולמילוי נתונים ראשוניים שיעובדו ויעוגנו על פי המתווה שנערוך.

1 2023.JPG
2 2023.JPG
bottom of page