top of page

הועדות המדעיות הבינלאומיות

מלבד ייעוץ לוועדה למורשת עולמית בנושאי שימור, אתרי מורשת והרשימה הטנטטיבית, מציעה איקומוס ישראל שלל פעילויות בהיקף מקומי והיקף בינלאומי הנגזרות מפעילות הועדות המדעיות שלה. הוועדות המדעיות בנושאי מורשת תרבותית הן כלי הפעילות המרכזי של איקומוס הבינלאומי והן מרכזות תחתיהן התייחסויות לנושאי שימור שונים ומגוונים. חברי הועדה הם מומחים מקומיים בתחום התמחות הועדה והם מחויבים לפתח מחקר, תיאוריות והכשרה בתחום אחריותם, לקדם חילופי מידע מדעי בינלאומי ולבצע פרויקטים משותפים עם הועדות המדעיות הבינלאומיות ועם הועדות המקומיות. בראש כל ועדה מדעית מקומית עומד יו"ר אשר תפקידו להגיש תוכנית פעילות עבור חברי הועדה שלו לועד המנהל וכן לייצג את הועדה המדעית המקומית בועדות המדעיות הבינלאומיות.

הוועדה המדעית לנושאים משפטיים, מינהליים וכספיים

הוועדה המדעית לארכיטקטורה ורניקולרית

הוועדה המדעית לגנים היסטוריים ונופי תרבות

הוועדה המדעית לכלכלת השימור 

הוועדה המדעית לביצורים ומורשת צבאית 

הוועדה המדעית לאתרי פולחן ודת

הוועדה המדעית למורשת תעשייתית

הוועדה המדעית למורשת המאה ה-20

bottom of page