top of page
שימור מבנה הנדסי

הוועדה המדעית לכלכלת השימור
Scientific Committee for Economics of Conservation ISCEC

יו"ר הוועדה: אייל סלינג'ר

על הוועדה:

משימתה העיקרית של הוועדה היא לנתח ולשפר את מצב האמנות של כלכלת שימור מורשת תרבותית, על מנת לפתח הנחיות והצעות חדשות ולתכניות שימור, תכניות ופרויקטים משולבים בר-קיימא. למורשת תרבותית תפקיד הולך וגדל באסטרטגיות פיתוח בר-קיימא עירוניות: קיימות, יצירתיות ומורשת תרבותית. הוועדה תאסוף דוגמאות לשיטות עבודה מומלצות לשימור משולב לאור פיתוח מסד נתונים ספציפי לשיפור כלים וגישות מנקודת מבט רב ממדית.

פעילות הוועדה בשנת 2022

כינוס בנושא: שימור מלונות בוטיק

הזמנה.jpg
bottom of page