top of page
איך מצטרפים כחברים לארגון איקומוס ישראל?

כרטיס איקומוס בין לאומי

חברי עמותת איקומוס ישראל זכאים לקבל כל שנה כרטיס איקומוס בינלאומי המהווה אישור חברות בוועדה הלאומית של איקומוס. את הכרטיס רשאים לקבל חברי עמותה אשר שילמו את דמי החבר השנתיים ואשר חברותם אושרה על ידי הועד המנהל.

בארגון איקומוס הבינלאומי יש יותר מ-9500 חברים במעל 110 מדינות. כרטיס החבר מאפשר כניסה חינם או כניסה מוזלת לאתרי מורשת ברחבי העולם, מוזיאונים ממשלתיים ומדינתיים וכן גלריות נבחרות.  

חדש! החל משנת 2023 אין צורך יותר בכרטיס פלסטיק. ניתן להנפיק כרטיס איקומוס מקוון. לאחר תשלום דמי החבר יש ללוח למזכירות איקומוס תמונת פנים והכרטיס ישלח אליכם מיד במייל חוזר.

חברות באיקומוס מתחלקת לארבע קטגוריות:

כרטיס1.png

חברות מוסדית

מיועדת לכל מוסד העוסק באופן פעיל בשימור, הגנה, שיקום ושיפור מונומנטים היסטוריים, מבנים ואתרים וכן מוסדות הפועלים בתחום שימור המורשת התרבותית. חברות מוסדית מעניקה לנציגיה מעמד של משקיפים והם רשאים להשתתף בישיבות הועד המנהל של איקומוס ישראל (אך ללא זכות הצבעה).

חברות כבוד

מעמד חבר באיקומוס המוענק על ידי העצרת הכללית של איקומוס בעקבות המלצה מהועדות הלאומיות המקומיות ומיועדת עבור פעילים בתחום השימור אשר מצטיינים בתחומם ופעלו בצורה יוצאת דופן עבור מטרותיה האובייקטיביות של איקומוס הבינלאומית.

כרטיס 2.png
כרטיס 4.png

חברות אישית

מיועדת לאנשי מקצוע אשר עוסקים באופן פעיל בשימור מונומנטים, מבנים או אתרים לאומיים, אזוריים ומקומיים, צוותים מדעים בתחום השימור, מקבלי החלטות ומומחים העוסקים בתחום השימור, השיקום והשיפור של מבנים בארצם. בקטגוריה זו נכללים אדריכלים, מתכנני ערים, היסטוריונים, ארכיאולוגים, משפטנים וכן חברים נוספים המתעניינים במטרות האובייקטיביות של איקומוס.

איש.ת מקצוע מתמחה

סטודנט או בעל הכשרה העוסק בתחומי הפעילות המוגדרים בתקנון איקומוס הבינלאומי, שטרם עברו 15 שנה מיום תחילת לימודיו או תחילת עיסוקו בתחום.

כרטיס 3.png

(תעריפי הצטרפות לאיקומוס ישראל (מעודכן לשנת 2023
החברות היא שנתית ובתוקף עד חודש דצמבר

לטופס הרשמה - קליק כאן
שימו לב!
התשלום, בכל תאריך בשנה, הינו עבור שנה קלנדרית מלאה שתחילתה ב-1 בינואר.

רגיל.ה 220 ש"ח 

גימלאי.ת 200 ש"ח

איש.ת מקצוע מתמחה 150 ש"ח

במידה והנכם יודעים על אתרים נוספים ברחבי העולם
המאפשרים כניסה חינם למחזיקי כרטיס איקומוס,
אנא עדכנו אותנו במייל.

מוזיאונים, אתרי מורשת וגלריות
המאפשרים כניסה חינם באמצעות כרטיס איקומוס בינלאומי בישראל:
בית ילין במוצא, אתר הפרדסנות ברחובות, מכון איילון ברחובות, מרכז המבקרים במקווה ישראל, מחנה המעפילים בעתלית, רכבת העמק בכפר יהושע, משטרת נהלל ההיסטורית, חצר כינרת, מוזאון הרעות במצודת כוח.

שימו לב! הכניסה ללא תשלום לחבר איקומוס בלבד, הנושא כרטיס חבר בר תוקף. יש להצטייד בכרטיס ולהציגו בכניסה לאתר.

bottom of page