top of page
הוועדה לדרכי תרבות

הוועדה המדעית לדרכי תרבות
Scientific Committee for Cultural Routes
CIIC 

יו"ר הוועדה: עדי וינר סלע 

חברה באיקומוס ישראל משנת 2004 ויו"ר של הוועדה המדעית לדרכי תרבות של איקומוס ישראל משנת 2020. יצגה את איקומוס ישראל בקבוצת עבודה על אתרים סדרתיים ושותפה לפעילויות שונות של העמותה.

אדריכלית, מתמחה בשימור ובמורשת תרבות. בעלת תעודה בשימור המורשת הבנויה ותואר שני בלימודי שימור ומורשת תרבות. דוקטורנטית בנושא מורשת אורבנית.

מרצה בביה"ס לארכיטקטורה, בתכנית לתואר שני לעיצוב אורבני ובתואר ראשון בתרבות חזותית וחומרית בבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים. קיבלה ציון לשבח במצויינות בהוראה למורים מן החוץ לשנת תשפ"ב. מרכזת מטעם בצלאל את פרויקט EDICULA הבין לאומי, ואת הדיווח התקופתי ה-3 לאונסקו בנושא מורשת עולם בישראל מטעם הוועד הישראלי לאונסקו.

יועצת שימור לוועדה המחוזית דרום ולאגף לתכנון מרחבי במטה מינהל התכנון, ולעיריית חולון. חברה בפורום שימור ארצי. בעבר, יועצת שימור לוועדות המחוזיות חיפה ומרכז ויועצת שימור ארצית לאגף לתכנון אסטרטגי. ריכזה את נושא מדיניות השימור במינהל שימור ברשות העתיקות.

על הוועדה:

דרכי תרבות כוללות דרכים עתיקות ודרכים היסטוריות. הגדרתן מופיעה באמנה לדרכי תרבות של איקומוס (2008). המקטע של דרך הבשמים בישראל הוכרז בשנת 2005 אתר מורשת עולם של אונסקו כחלק מהכרזה רחבה יותר בשם Incense Route – Desert Cities in the Negev.

הוועדה המדעית לדרכי תרבות של איקומוס ישראל פועלת מעל עשור לקידום נושא דרכי התרבות בישראל. בראש הוועדה עמד מר אבי שקת, לשעבר שגריר ישראל לאונסקו, וכיום עומדת בראשה אדר' עדי סלע וינר. תחומי העיסוק של חברי הוועדה מגוונים וכוללים אדריכלות, תכנון, ארכיאולוגיה, תיירות ודיפלומטיה. הוועדה מבקשת לקדם את העיסוק המקצועי בנושא דרכי תרבות, תוך הכרת המצע התיאורטי והמחקרי הקיים בתחום, ולימוד מקרי בוחן, להכרזה, להגנה ולפיתוח בפועל של דרכי תרבות בעולם הן בפעילות אונסקו הן בפעילותם של גופים משיקים. הכרת דרכים עתיקות ודרכים היסטוריות הקיימות במרחב המקומי והאזורי, ובחינת פעולות אופרטיביות בהן ניתן להשתלב לצורך ההכרה בהן כדרכי תרבות, ההגנה עליהן, וההתוויה שלהן בשטח כולל הבנת הפוטנציאל הגלום בתיירות ובטיילות לאורכן. כל אלה תוך שיתוף פעולה פנים-ארגוני ושיתוף בעלי עניין נוספים.

פעילות הוועדה כוללת מפגשים מקצועיים של חברי הוועדה, ופעילות הפתוחה לכלל חברי איקומוס ישראל, חלקם בשיתוף פעולה עם ועדות מקצועיות נוספות של איקומוס ישראל. וכן, בהרצאות ובהגשת מאמרים לכינוסים מקצועיים בארץ ובחו"ל בהם כינוסים של הוועדה המדעית הבין-לאומית לדרכי תרבות ושל איקומוס הבין-לאומי.

על האמנה לדרכי תרבות The ICOMOS Charter on Cultural Routes

האמנה לדרכי תרבות נכתבה על ידי הוועדה המדעית הבין-לאומית לדרכי תרבות (CIIC). היא אושררה על ידי האספה הכללית ה-16 של איקומוס ב-4 באוקטובר 2008, קוויבק, קנדה, וכיום היא המסמך המקצועי המקובל בנושא דרכי תרבות.

באמנה מודגש המקור של דרכי התרבות, וכן המהות והייחוד שלהן. דרכים שנוצרו בעתות מלחמה ובעתות שלום, דרכים ששרתו מוביליות אנושית – פרקטית, ובה בעת אפשרו אינטראקציה אנושית, החלפת מידע, רעיונות והשפעות תרבותיות. דרכי תרבות מתאפיינות בהיותן אתרים לינאריים-ארוכים וחוצי גבולות מדיניים. מנקודת מבט עכשווית נתפסת משמעות הדרך כזו שערך המכלול – תוואי הדרך והאתרים שלאורכו – עולה על ערכם של רכיביו. דרכי התרבות מייצגות תהליכים אינטראקטיביים, דינמיים ומתפתחים שיש בהם כדי לתרום למורשת התרבות של אנשים שונים, כולל הצעה של מרחב יוצא דופן לקידום יוזמות שלום הנשענות על היסטוריה משותפת, סובלנות, כבוד והערכה לקהילות לאורך הדרך (שם, הקדמה, עמ' 2-1).

הגדרתה של דרך תרבות באמנה:

כל דרך מקשרת – בים, ביבשה, באוויר או במרחב אחר, שגבולותיה הפיזיים מוגדרים – המאופיינת בהתפתחות ייחודית ובתפקיד היסטורי ששירתו מטרה ברורה וקבועה, ועומדת בתנאים שלהלן:

  1. הדרך היא תוצר ושיקוף של יחסי גומלין בין אנשים, וכן מערך רב־ממדי של חילופי מוצרים, רעיונות, ידע וערכים שהתקיימו בין עמים, מדינות, אזורים או יבשות למשך פרק זמן משמעותי.

  2. הדרך קידמה הפריה הדדית בין תרבויות שהושפעו זו מזו בזמן ובמרחב, וזו משתקפת במורשת המוחשית והבלתי מוחשית שלהן.

  3. הדרך השתלבה במערכת דינמית של יחסים היסטוריים ושל איכויות תרבותיות שנקשרו בקיומה.

 

לאמנה שלוש מטרות:

  1. לנסח עקרונות ושיטות מחקר שיהיו ייחודיים לקטגוריה של דרכי תרבות, ובד בבד יתייחסו לקטגוריות ולמחקרים אחרים הקיימים בתחום של נכסי מורשת תרבות.

  2. להגדיר את הקווים המנחים, העקרונות והתבחינים לשימוש ראוי בדרכי תרבות כמשאב לפיתוח חברתי וכלכלי בר־קיימא באופן המכבד את השלמות, האותנטיות והשימור הנאות שלהן, ואת חשיבותן ההיסטורית.

  3. להניח את הבסיס לשיתוף פעולה לאומי ובין־לאומי הנדרש לקידום מחקר ופרויקטים של שימור ופיתוח הקשורים לדרכי תרבות, וכן להשגת המשאבים הדרושים למימושם.

האמנה תורגמה לעברית כחלק מפעילות הוועדה המדעית לדרכי תרבות של איקומוס ישראל, תשפ"ב 2021-2020 והושקה ב-21 באוקטובר 2022. תרגום האמנה ועריכתה המדעית נעשו ביוזמת עדי סלע וינר – יו"ר הוועדה המדעית לדרכי תרבות של איקומוס ישראל, מיכל הלוי בר – חברת הוועד המנהל של איקומוס ישראל וחברת הוועדה לדרכי תרבות, עירית עמית כהן – יו"ר הוועד המנהל של איקומוס ישראל בין השנים 2018-2012 ובהובלתן המקצועית. תרגום מאנגלית: בת שבע סובלמן; עריכת לשון: נירית איטינגון; עיצוב: נועה זמר.

לקריאת קובץ האמנה – קליק כאן

 

פעילות הוועדה בשנת 2023

bottom of page