top of page
שימור מבנה הנדסי

הוועדה המדעית לניתוח ושימור המבנה ההנדסי של מורשת אדריכלית
    Scientific Committee for

Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage

 ISCARSAH

יו"ר הוועדה: יעקב שפר

מטרות הוועדה

מבנים בעלי מורשת אדריכלית, מעצם טיבם, מהווים אתגר באבחון המבנה ההנדסי שלהם ושיקומו. אותם אתגרים מגבילים יישום של חוקים ותקני בנייה מודרניים לגבי מבנים אלה. עבודת הוועדה באה להבטיח שיטות ניתוח ותיקון המתאימות להקשר התרבותי של מורשת אדריכלית. הוועדה המדעית ההנדסית של איקומוס ישראל מהווה את ה"לפיד ההנדסי-שימורי" לתכנון וביצוע מיזמי שימור במדינת ישראל. היא תרכז את כל המידע החדש ביותר בשיטות, חומרים וגישות שימוריות הנדסיות מחו"ל, אך במקביל מאגדת את הניסיון המעשי וההתאמה במיזמי שימור המבוצעים בישראל, ופעלת להפיץ מידע זה בין כל מרכיבי השימור והיזמות בארץ. הועדה ההנדסית תמשיך לייצג את איקומוס ישראל ואת שתוף הפעולה עם כל הגורמים הקשורים בשימור בישראל ובחו"ל.

 

פעילות מתוכננת לשנת 2023

:כנוס שנתי של הועדה ההנדסית ובו פעילות הוועדה ודיון בנושא אחד או שנים מהרשימה הרצ"ב

?כיצד ניתן לשלב שימור נכון וחיזוק של מבני תמ"א 38 - 

?תליית מבנים לשימור גם דרגת שמור גבוהה- מה נשאר מהמבנה - 

?איפה הגבול בין "פסדיזם" לשימור ומי יקבע את הגבול - 

מקרה מבחן בשוק הפרטי-נדל"ני - 

מקרה מבחן בשוק הציבורי-ממשלתי - 

 - אחר עפ"י הצעות חברי הוועדה: סיור אחד או שניים במיזם שימור, שיכלול דיון בגישת השימור

של המיזם, שת"פ עם גופי שימור אחרים לסיור מקצועי במבט הנדסי פיזי בחו"ל ושת"פ עם גופי שימור  אחרים לכינוס שימור שנתי

2020.jpg

קווים מנחים חדשים

שימור ושיקום מבנים

2020 ,ISCARSAH 

ISCARSAH 2018.jpg

 דוח סדנאות בינלאומי

2018, ISCARSAH 
 

bottom of page