האסיפה הכללית של איקומוס ישראל

אסיפה כללית מן המניין של העמותה מתכנסת פעם בשנה בהתאם לחוק העמותות. לאסיפה הכללית מוזמנים כל חברי העמותה הרשומים בפנקס החברים שלה. באסיפה מוצגים ונקבעים דרכי הפעולה לעמותה, פעולות הועד המנהל, הועדות המדעיות וועדת הביקורת. כמו כן אחת לשנה יוצגו לאישור האסיפה הדוחות הכספיים והדוח המילולי שהוכן על ידי הועד המנהל. אחת לשלוש שנים תבחר האסיפה הכללית ביו"ר העמותה ובוועד המנהל. ועדת הביקורת תבחר אחת לשנה.

pruyueuk.png
55.png
pruyueuk.png
55.png