ICOMOS הבין-לאומי

ICOMOS פועל לשימור והגנה על אתרי מורשת תרבותית. זהו הארגון הגלובלי הלא-ממשלתי היחיד מסוגו, המוקדש לקידום היישום של תיאוריה, מתודולוגיה וטכניקות מדעיות לשימור מורשת ארכיטקטונית וארכיאולוגית בעולם. ICOMOS מורכב מרשת מומחים בתחומי השימור השונים: אדריכלים, היסטוריונים, ארכיאולוגים, היסטוריונים לאמנות, גיאוגרפים, אנתרופולוגים, מהנדסים ומתכנני ערים.

 

חברי ICOMOS תורמים לגיבוש ושיפור הסטנדרטים והטכניקות לשימור המורשת התרבותית לסוגיה: מבנים, ערים היסטוריות, נופי תרבות ואתרים ארכיאולוגיים. ICOMOS  הוא גוף מייעץ של ועדת המורשת העולמית ליישום אמנת המורשת העולמית של אונסק"ו. ככזה, הוא סוקר את המועמדויות למורשת עולמית תרבותית ומבטיח את מצב השימור של נכסים. הקמתו בשנת 1965 היא תוצאה של שיחות ראשוניות בין אדריכלים, היסטוריונים ומומחים בינלאומיים, שהחלו בראשית המאה העשרים והתממשו באימוץ אמנת ונציה בשנת 1964. לאור מחקרים רבים, כנסים ודיונים שהובלו על ידי הוועדות הלאומיות והוועדות המדעיות הבינלאומיות שלו , ICOMOS בנה בהדרגה את המסגרת הפילוסופית והדוקטרינרית של מורשת ברמה בינלאומית.

ICOMOS - עובדות ומספרים (נכון לדצמבר 2018):

 

10,929 חברים  ב-138 מדינות
107 ועדות לאומיות
29 ועדות מדעיות בינלאומיות

anual report 2019.jpg

ICOMOS דוח שנתי 

2019

anual report 2018.jpg

ICOMOS דוח שנתי 

2018

ICOMOS דוח שנתי 

2017

אימג לעמוד איקומוס הבינלאומי באתר שלנו.j

האסיפה הכללית

ועדת ביקורת

הוועד המנהל

החזון