top of page
שימור מבנה הנדסי

 הוועדה המדעית למורשת לא-מוחשית
ICICH

International Scientific Committee on Intangible Cultural Heritage

יו"ר הוועדה: שלי אן פלג

מטרות הוועדה:

פעילות הוועדה המדעית למורשת הבלתי מוחשית של איקומוס ישראל מוקדשת לשימור, קידום ולימוד המורשת הבלתי מוחשית בישראל. הוועדה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם המועצה הבינלאומית לאנדרטאות ואתרים (ICOMOS) והמרכז הבינלאומי לחקר השימור והשיקום של רכוש תרבותי (ICCROM) כדי להבטיח שימור והגנה על מורשת תרבותית. המטרה העיקרית של הוועדה היא להבטיח שהמורשת הבלתי מוחשית תישמר ויכבדה, הן בצורותיה המסורתיות והן בצורותיה המודרניות. באמצעות יוזמות מחקר, הסברה וחינוך ציבורי, שואפת הוועדה להעצים ולתמוך בשימור המורשת הבלתי מוחשית ולקדם את פיתוחה בר-קיימא. כמו כן, הוועדה פועלת להעלאת המודעות לחשיבותה של מורשת לא מוחשית ולרלוונטיות שלה לחברה בת זמננו.

 

bottom of page