הוועדה המדעית למורשת תעשייתית
Scientific Committee for Industrial Heritage
ISC

יו"ר הוועדה : יעל פקר

מתוך מסמך/אמנת (charter) ניצהני טאג'יל למורשת תעשייתית,

כנס,TICCIH יולי 2003:

התקופות המוקדמות ביותר של ההיסטוריה האנושית, מוגדרות על ידי עדויות ארכיאולוגיות של שינויים מהותיים/בסיסיים בדרך הייצור של אובייקטים/עצמים, וחשיבות שמירתם, חקירתם והבנתם מוכרת ומקובלת בעולם כולו.

הנציגים שהתכנסו בקונגרס טיקי (Ticcih  - The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage)    הוא הארגון העולמי העוסק במורשת תעשייתית והוא יועץ מיוחד לאיקומוס בנוגע למורשת תעשייתית)  ברוסיה 2003, מבקשים להסביר ולטעון כי הבניינים והמבנים אשר נבנו עבור פעילויות תעשייתיות, תהליכי התיעוש/ייצור והכלים ששימשו בהם, הערים והנופים בהם מוקמו וכל התופעות המוחשיות והבלתי מוחשיות שלהן, הינן בעלות חשיבות יסודית ומהותית.  יש לחקור אותן, יש ללמד את ההיסטוריה שלהן. כוונותיהן ומשמעותן צריכים להיחשף ולהיות בהירים ומובנים לכל אחד ויש לזהות, להגן ולתחזק  את הדוגמאות המשמעותיות והאופייניות ביותר, ברוח אמנת ונציה, לשימוש ולטובת ההווה והעתיד.

 

הציטוט הנ"ל,  מתוך מסמך העקרונות לשימור המורשת התעשייתית, של ארגון TICCIH, מיטיבים לתאר את תחומי הפעילות והעניין של הועדה המדעית למורשת תעשייתית.  המורשת התעשייתית קיימת למעשה בכל התקופות של הקיום האנושי וברוב המקרים היא רוחבית, כלומר, היא חלק בלתי נפרד מתחומי שימור מוגדרים, אחרים.                                      היא מצויה בערים היסטוריות, ארכיאולוגיות, בערים המודרניות, היא קשורה בקשר הדוק למורשת דרכי תרבות, שבלעדיה אין לה, בעצם, קיום, היא היסטורית ומצד שני עכשווית ומתפתחת, שזורים בה סיפורים אנושיים ייחודיים ומשמעותיים גם להתפתחות החשיבה הכלכלית החברתית והפוליטית, ולמעשה התיעוש קיים בכל, כיון שהוא מרכיב כה מהותי המגדיר את ההוויה האנושית בכללותה.

מטרות הועדה המדעית למורשת תעשייתית של איקומוס ישראל הן לקיים ולקדם, על פי העקרונות שהוגדרו, את הטיפול בשכבה החשובה הזו, שבאופן יחסי, נזנחת ואינה באה לידי ביטוי ביום יום של עבודת השימור.

פעילות הועדה תהיה, לפיכך,  בתחומים מגוונים, מתאוריות ומחקר ועד לעיסוק בפועל בשימור, מיפוי, ניטור, הגנה, פיתוח והכרזה על אתרים ומתחמים, ברמה הלאומית והבינלאומית, במטרה לקיימם תוך שיתוף כל בעלי העניין ובתוכם ועדות מדעיות נוספות. הפעילות תכלול מפגשים וסיורים ותהיה עבור חברי איקומוס וגופים קשורים אחרים.

אדר' יעל פקר מרכזת את פעילות הועדה משנת 2019 ומבקשת הירתמותם של חברי איקומוס המעוניינים בפעילות ושותפות בוועדה. אין מניעה להשתתפות בוועדה למורשת תעשייתית ובוועדות מדעיות אחרות, להיפך, שכן רבות מהן חובקות בתוכן גם היבטים תעשייתיים.

הוועדה המדעית לנושאים משפטיים, מינהליים וכספיים

הוועדה המדעית לארכיטקטורה ורניקולרית

הוועדה המדעית לגנים היסטוריים ונופי תרבות

הוועדה המדעית לכלכלת השימור 

הוועדה המדעית לביצורים ומורשת צבאית 

הוועדה המדעית לאתרי פולחן ודת

הוועדה המדעית למורשת המאה ה-20