top of page

מורשת בנויה בעין המצלמה

איקומוס ישראל מזמינה אתכן ואתכם להשתתף

בתחרות צילום לציון היום הבינלאומי למורשת הבנויה בנושא:

מורשת ואקלים

Heritage and Climate

1
1.jpg

מדי שנה ב-18 לאפריל איקומוס מציין את היום הבינלאומי של אונסקו למען המורשת הבנויה. היוזמה החלה בשנת 1983 במטרה לעורר מודעות לערכים ולמגוון המורשת הבנויה, ולהגביר את המאמצים להגנתה ולשימורה.

למורשת הבנויה יש תפקיד משמעותי לתפקודן ולרווחתן של קהילות, ומכאן גם פוטנציאל לתרומה בהתמודדות עם מטרות מאתגרות שהן חלק מהתפתחויות עכשוויות. בין אלה נכללות השלכות שינויי האקלים על מורשת התרבות; שיפור החוסן האקלימי; העצמת פיתוח בר-קיימה; הקטנת פליטות גזי חממה; מניעת אסונות וכד'.

לאור מצב זה בנובמבר 2021 פרסמה המועצה המדעית של ICOMOS (הבינלאומי) תוכנית פעולה תלת-שנתית 2024-2021 בנושא מורשת תרבותית ואקלים. מטרת התכנית היא לרתום את הקהילה המקצועית לקדם מחקר ופרקטיקה לשימור בר קיימה מוטה-אקלים של נכסי מורשת. על כן, הנושא שנבחר לייצג את איקומוס ואת האירועים הבינלאומיים לשנת 2022 הוא "מורשת ואקלים".

 

מטרת תחרות הצילום

 • לעורר מודעות להשפעות השונות של משבר האקלים על המורשת הבנויה ולפוטנציאל של פיתוח בר קיימה בהתמודדות איתן.

 • להציג את הפעילות המקצועית של חברי איקומוס ישראל במסגרת אירועי יום המורשת הבינלאומי של איקומוס העולמי.

 • לקדם ממשקים ושיתופי פעולה מקצועיים בין חברי איקומוס ישראל לעמיתים בחו"ל.

 • לקבץ אוסף של דימויים חזותיים בנושא הנבחר באופן המעורר מחשבה, סקרנות ועשייה.

 • לתת במה לנכסי המורשת ולסוגיות המייחדות אותם, את המרחב הישראלי, את החברה ואת תרבותה.

 

פרסים

מקום ראשון – 500 ש"ח

מקום שני – שנת חברות חינם בעמותה

מקום שלישי –  הדפס מיוחד של הצילום 

תנאי התחרות

 • התחרות פתוחה לחברי איקומוס בלבד

 •  אסורה השתתפות חברי ועד מנהל, ועדת ביקורת, השופטים, עובדי העמותה ובני משפחותיהם

 • התצלום צולם בישראל על ידי המתמודד בשלוש השנים האחרונות

 • התצלום לא נכלל בפרסום אקדמי או מקצועי קודם למועד התחרות

 • חבר עמותה יכול להגיש עד 5 תצלומים

 • לכל תצלום יצורף טופס ובו יפורטו: כותרת, מיקום, שנה, טקסט המתאר את התמונה וכולל הסבר על הקשר של נושא התחרות לתצלום

 • קיום התחרות מותנה בהשתתפות של 20 תצלומים לכל הפחות

 • התחרות תנוהל באופן אנונימי. התצלומים והנספחים ישלחו לתיבת מייל מיוחדת

 • קריטריונים להערכה: איכות, קומפוזיציה ואסתטיקה של הצילום, תרומה להבנת האתר ומשמעותו התרבותית

 

מאפיינים טכניים של התצלום

 • dpi 300 מינימום

 • סוג קובץ: JPG  ,PNG

 • גודל  מינימום 3MB

 

לוחות זמנים

 • מועד אחרון לשליחת הצילומים: יום שבת 2.4.2022

 • מועד השיפוט: יום חמישי 7.4.2022

 • העברת צילומי התחרות לאיקומוס העולמי: יום שלישי  12.4.2022

 

שימוש בתצלומים 

 • לאיקומוס ישראל תהיה הזכות לעשות שימוש בתצלומים שישתתפו בתחרות, לצרכי העמותה בלבד ובציון קרדיט לצלם כנדרש

 • כמו כן, התצלומים שישתתפו בתחרות:

  • יוצגו באתר האינטרנט של איקומוס ישראל בציון קרדיט כנדרש

  • ישלחו לאיקומוס העולמי תחת האשטאג #IDMS2022 בציון קרדיט כנדרש

  • ישולבו מעת לעת בפרסומי איקומוס ישראל ואיקומוס העולמי בציון קרדיט כנדרש

 

​​צוות השופטים

 • שופט חיצוני 

 • שלושה חברי עמותה, מתוכם חבר אחד במעמד מתמחה

 • נציג הוועד המנהל

1
bottom of page