top of page
האסיפה הכללית

האסיפה הכללית של איקומוס ישראל

אסיפה כללית מן המניין של העמותה מתכנסת פעם בשנה בהתאם לחוק העמותות. לאסיפה הכללית מוזמנים כל חברי העמותה הרשומים בפנקס החברים שלה. באסיפה מוצגים ונקבעים דרכי הפעולה לעמותה, פעולות הועד המנהל, הועדות המדעיות וועדת הביקורת. כמו כן אחת לשנה יוצגו לאישור האסיפה הדוחות הכספיים והדוח המילולי שהוכן על ידי הועד המנהל. אחת לשלוש שנים תבחר האסיפה הכללית ביו"ר העמותה ובוועד המנהל. ועדת הביקורת תבחר אחת לשנה.

 

האסיפה הכללית לשנת 2022 התקיימה ביום רביעי ה-14.12.2021  בשעה 17:00 בזום.

pruyueuk.png
bottom of page