אסיפה כללית

האסיפה הכללית של איקומוס ישראל

אחת לשנה מתכנסת האסיפה הכללית של איקומוס בישראל על ידי הועד המנהל ודנה בפעילויות הועד, הועדות המדעיות וועדת הביקורת. באסיפה זו אנו סוקרים את מצבת החברים, המאזן הכספי של העמותה ופורסים בפני הנוכחים את התוכניות לעתיד.

אחת לשלוש שנים נערכות בחירות במעמד האסיפה שבהם נבחרים יו”ר העמותה, חברי הועד וחברי ועדת הביקורת.

מצגות פעילות של האסיפה הכללית

header

איקומוס ישראל – המועצה הישראלית של איקומוס

פרוטוקול האסיפה הכללית

התקיימה בבית ליבלינג, אידלסון 29 תל אביב

ביום 14 נובמבר 2019

כללי

באסיפה נכחו 30 חברים, בהם כל חברי הוועד המנהל ורואה החשבון של העמותה.

בתחילת האסיפה (17:00) נכחו פחות משליש מן החברים בעמותה. האסיפה נפתחה בשעה 17:30, כמתחייב מתקנון איקומוס ישראל.

דו”ח שנתי של יו”ר איקומוס ישראל

יו”ר העמותה, ערן מורדכוביץ’, הציג את דוח פעילות העמותה בשנת 2019. הנושאים שהוצגו הם:

 1. חברות וחברים בעמותה בשנת 2019 – 129 חברים, גידול של 30% משנת 2018. 7% מחברי העמותה הינם אנשי מקצוע מתמחים.
 2. ניהול ומזכירות – הצגת מזכירת העמותה החדשה, איריס רגב דגן, ופרטי הקשר החדשים של העמותה.
 3. שדרוג חידוש חברות בעמותה – תשלום ONLINE של דמי חבר לשנת 2020
 4. תקציב העמותה – עדכון על אישור המשך העברת תקציב תלת שנתי ממשרד החינוך
 5.  פעילות הוועדות המדעיות בישראל – סקירת הפעילות בשנת 2019.
 6. שיתופי פעולה עם גופי שימור בישראל – המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים ואחרים.
 7. פרויקט מסע בין אתר לטירה.
 8. תערוכת וכנס השימור הבינלאומי ה-5 יתקיימו בתאטרון הבימה בתאריך 10.12.2019. איקומוס מיוצגת בוועדת ההיגוי, וחלק מהמרצים הבכירים הם חברי איקומוס. תינתן הנחה לחברי איקומוס ישראל.
 9. השתתפות בפעילות ICOMOS בינ”ל – סקירת הפעילות בשנת 2019.
 10. בצלו של הבאוהאוס – סדנת מומחים בשיתוף איקומוס ודוקומומו ישראל-גרמניה לציון 100 שנים לבאוהאוס 30.11.2019 – 2.12.2019
 11. החלפת רואה החשבון של העמותה
 12. יעדים ותכניות לעתיד

אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת הכספים 2018

רו”ח חזי כהן הציג את מצבה הכספי של העמותה ואת הדוחות הכספיים לשנת 2018.

ועדת הביקורת אישרה בפני האסיפה הכללית כי בחנה את הדוחות הכספיים לשנת 2018 לרבות הדו”ח המילולי, קיבלה מענה להבהרות שנתבקשו והמליצה לאסיפה הכללית לאשרם. כמו כן, הודתה ועדת הביקורת לרו”ח כהן על עבודתו.

 

 

דו”ח ועדת הביקורת

הוצג על ידי גיורא סולר ומצורף כנספח לפרוטוקול זה.

הצבעה על שינוי תקנון העמותה בנושא: שינוי סעיף 3.1(ב) “איש מקצוע מתמחה”.

יו”ר הועד המנהל הציג בפני האסיפה הצעה לשינוי בתקנון העמותה בהגדרת מעמד “איש מקצוע מתמחה”, בהתאם לנוסח שהופץ לעיון לכל חברי העמותה בתאריך 5.11.2019. התיקון אושר פה אחד.

סיכום והחלטות

 • האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדוחות הכספיים ואת הדו”ח המילולי לשנת 2018.
 • האסיפה הכללית אישרה פה אחד את המלצת הוועד המנהל לסיים את העסקתו של רו”ח חזי כהן כרו”ח העמותה, ולשכור את שירותי משרד רו”ח ברנשטיין ושו”ת החל משנת 2020.
 • האסיפה הכללית אישרה פה אחד את שינוי התקנון.
 • האסיפה הכללית אישרה את כהונתם של גיורא סולר, מייק טרנר, רחל שוויצר ויעל פקר כחברי ועדת הביקורת לשנה הקרובה.

הננו מאשרים נכונות הפרוטוקול הנ”ל.

____________________                                                                      ____________________

חבר ועד מנהל                                                                                                     חבר ועד מנהל

תאריך                                               

 

 

 

 

 

 

נספח לפרוטוקול האסיפה הכללית – דוח ועדת הביקורת